INSTYTUT PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-2                                             pk arch

Kolegium Instytutu Projektowania Architektonicznego:


prof. dr hab. in¿. arch. Maciej Z£OWODZKI
-          dyrektor instytutu
-          kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji (A-21)
dr hab.in¿. arch. Tomasz KAPECKI
-          z-ca dyrektora instytutu

dr in¿. arch. Piotr WINSKOWSKI
-          kierownik Zespo³u Teorii i Estetyki Architektury (A-21a)
dr in¿. arch. Andrzej WISZOWATY
-          kierownik Zespo³u Architektury Sportu i Rekreacji (A-21b)
dr in¿. arch. Krzysztof LUDWIN
-          kierownik Zespo³u Architektury Przemys³owej (A-21c)
dr hab. in¿. arch. Wojciech CHMIELEWSKI
-          kierownik Zespo³u Wspó³czesnego Regionalizmu (A-21d)   
dr hab. in¿. arch. Piotr BURAK-GAJEWSKI, prof. PK
-          kierownik Zak³adu Architektury U¿yteczno¶ci Publicznej (A-22)
 

dr hab. in¿. arch. Kazimierz BUTELSKI, prof. PK
-          kierownik Zak³adu Architektury Spo³eczno-Us³ugowej (A-24)
dr hab. in¿. arch. Magdalena KOZIEÑ-WO¬NIAK
-          kierownik Zespo³u Architektury Przestrzeni Kultury
dr hab. in¿. arch. Tomasz KOZ£OWSKI, prof. PK
-          kierownik Zak³adu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej (A-25)
dr hab. in¿. arch. Marcin CHARCIAREK
-          kierownik Pracowni Architektury Elementarnej (A-23)
dr in¿. arch. Rafa³ ZAWISZA
-          koordynator spraw dydaktyki Instytutu
dr in¿. arch. Katarzyna ZAWADA-PÊGIEL
-          koordynator spraw nauki i badañ naukowych Instytutu
dr in¿. arch. Pawe³ ¯UK
-          koordynator spraw informacji i informatyki Instytutu
mgr in¿. Joanna PISZCZEK
-          kierownik administracji Instytutu
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 3
Tel. (+48) 12 628 24 20, 628 24 72
Tel/fax (+48) 12 423 35 11
Strona WWW: a2.arch.pk.edu.pl
Adres e-mail: a-2@pk.edu.pl
 
dyrektor instytutu: prof. dr hab. in¿. arch. Maciej Z³owodzki
z-ca dyrektora instytutu: dr hab. in¿. arch. Tomasz Kapecki
sekretariat:  mgr in¿. Joanna Piszczek, mgr Izabela P³aczek

ipa
  
aa

A-21   Katedra Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji

Kierownik Katedry: prof. dr hab. in¿. arch. Maciej Z³owodzki
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 206
Tel. (+48) 12 628 2448

ZESPÓ£ TEORII I ESTETYKI ARCHITEKTURY
1.    Kierownik Zespo³u:  dr in¿. arch. Piotr Winskowski
2.    Dr in¿. arch. Angelika Lasiewicz-Sych

ZESPÓ£ ARCHITEKTURY SPORTU I REKREACJI
1.    Kierownik Zespo³u:  dr in¿. arch. Andrzej Wiszowaty
2.    Mgr in¿. arch. Marcin Kulpa
3.    Mgr in¿. arch. Piotr £abowicz-Sajkiewicz
4.    Mgr in¿. arch. Leszek Pi³at
5.    Mgr in¿. arch. Agnieszka Zaborska-Jagie³³o

ZESPÓ£ ARCHITEKTURY PRZEMYS£OWEJ
1.    Kierownik Zespo³u: dr in¿. arch. Krzysztof Ludwin
2.    Mgr in¿. arch. Wojciech Duliñski
3.    Dr in¿. arch. Anna Taczalska
4.    Dr in¿. arch. Katarzyna Zawada-Pêgiel

ZESPÓ£ ARCHITEKTURY WSPÓ£CZESNEGO REGIONALIZMU
pok. 402, tel.
(+48) 12 628 2462
1.    Kierownik Zespo³u: dr hab. in¿. arch. Wojciech Chmielewski
2.    Dr hab. in¿. arch. Tomasz Kapecki
3.    Mgr in¿. arch. Manezha Dost

A-22   Zak³ad Architektury U¿yteczno¶ci Publicznej

Kierownik Zak³adu: dr hab. in¿. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 405
Tel. (+48) 12 628 2443
Strona WWW:
http://www.a22.arch.pk.edu.pl
Adres e-mail: a22@pk.edu.pl

1.    Dr in¿. arch. Janusz Barna¶
2.    Mgr in¿. arch. Ewelina Galas
3.    Dr in¿. arch. Marta Nowak
4.    Mgr in¿. arch. Lucas Patrick Olma
5.    Mgr in¿. arch. Eliza Owczarek
6.    Dr in¿. arch. Anna Porêbska

A-23   Pracownia Architektury Elementarnej

Kierownik Pracowni: dr hab. in¿. arch. Marcin Charciarek
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 103
Tel. (+48) 12 628 24 63
Tel/fax (+48) 12 628 202
1
Adres e-mail: a-26@pk.edu.pl

1.   Dr in¿. arch. Marcin G³uchowski
2.   Dr in¿. arch. Maciej Skaza
3.   Dr in¿. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc
4.   Dr in¿. arch. Rafa³ Zawisza


 A-24   Zak³ad Architektury Spo³eczno-Us³ugowej

Kierownik Zak³du: dr hab. in¿. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 403
Tel. (+48) 12 628 3023
Adres e-mail: a24@pk.edu.pl
Strona WWW: www.a24.pk.edu.pl

ZESPÓ£ ARCHITEKTURY SPO£ECZNO-US£UGOWEJ

1.   
Kierownik Zespo³u: dr hab. in¿. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
2.    Dr in¿. arch. Witold Gilewicz
3.    Mgr in¿. arch. Marta £ukasik

ZESPÓ£ ARCHITEKTURY PRZESTRZENI KULTURY
1.    Kierownik Zespo³u: dr hab. in¿. arch. Magdalena Kozieñ-Wo¼niak
2.    Dr in¿. arch. Pawe³ ¯uk

A-25   Zak³ad Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej

Kierownik Zak³adu: dr hab. in¿. arch. Tomasz Koz³owski, prof. PK
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pok. 103
Tel. (+48) 12 628 24 35
Tel/fax (+48) 12 628 2021
Adres e-mail: a-25@pk.edu.pl
Strona WWW: www.a6.arch.pk.edu.pl

1.    Dr in¿. arch. Przemys³aw Bigaj
2.    Mgr in¿. arch. Wojciech Ciep³ucha
3.    Dr in¿. arch. Monika Ga³a-Walczowska
4.    Mgr in¿. arch. Krzysztof Jasiñski
5.    Dr in¿. arch. Anna Mielnik
6.    Dr in¿. arch. Marek Pocz±tko
7.    Mgr in¿. arch. Piotr Stalony-Dobrzañski